dimecres, 26 d’octubre de 2011

*fulero

[fuléɾo] castellanisme fulera (f.) [fuléɾa]  subst. i adj. Persona presumida amb un cert grau de supèrbia.
ex: Mira quina fulera està feta. 
ETIM.: del castellà fulero des del germànic ful 'fals, fallit'. 
En castellà no té, no obstant això, el mateix sentit.
fulero -ra adj. i m. i f. 1. [ chapucero ] barroer -a, matusser -a. Tiene unas manos tan fuleras que todo lo rompen. ® Té unes mans tan barroeres que tot ho trenquen. 
2. [ persona falsa ] mentider -a, farsant. No puedes confiar en él porque es un fulero. ® No pots confiar en ell perquè és un mentider.
diàleg dels informants:
–Quan una xicona és molt presumida i ho demostra (sempre amb sentit positiu i connotacions positives).
–Jo gaste moltíssim la paraula fulero o fuleret aplicat als homes, però no amb tan bon significat. Més bé vol dir presumit amb mala sombra, prepotent, arrogant.
–Sense voler ofendre, fulero és com pixaví.
 NLL, ACP, MGM