dilluns, 20 de juny de 2011

*caixcar

[kaʃkáɾ] v. tr. (vulg.) cascar 1. Pegar (amb força), donar colps violents.
Ex.: Li'n va *caixcar una que el va deixar tremolant.
2.. v. pron. Engolir amb pressa; menjar.
Ex.: Es va *caixcar una paella *sancera.
cast. cascarse, zamparse.
3. Masturbar-se.
Ex.: Se la caixcava en la pallissa.
ETIM.: del llatí *quasĭcare ‘trencar’.
ACP