dijous, 9 de juny de 2011

tou

[tów] o [tɔ́w] subst. i adj. tova (f.) La part blana o menys compacta d'una cosa, d'un terreny…
Ex.: La terra està massa tova.Terreny de poca consistència.
cast. esponjoso, blandotierno, pulpa
Topònim d'Oliva: El Tou.
ETIM.: del llat. tofus 'turo, tosca calcària', que es transformà en adj. en el sentit de 'porós, esponjós, bla' i ant. 'buit de dins'.