dissabte, 19 de maig de 2012

Un mig armut i quatre onces

Expressió irònica per tal d'expressar que alguna cosa pesa poc.
ex: –Pesa molt?
–Ni se sabe! Un *migermut i quatre *onzes! 
vegeu *mig armut i onça
diàleg de l'informant
Ho deia ma uela, crec, que quan agarrava una cosa de poc pes i algú preguntava si pesava.
MCGM