dilluns, 23 de maig de 2011

cernent

v. [estáɾ seɾnént] Ploviscar a gotetes molt menudes. Sentit genèric 'fer passar pel sedàs una matèria pulverulenta'. Gerundi de cerndre, amb el verb ser: estar cernent.
Ex: Maria, entra la roba, que està cernent.
ETIM: del llatí cĕrnĕre, ‘purificar’.