dimarts, 24 de maig de 2011

*grup

[gɾúp] subst. m. vulg., per crup: Diftèria.
Ex: Va estar molt malalteta, tenia *grup.
ETIM: pres del fr. croup, mat. sign.