dimarts, 24 de maig de 2011

*malíccia

[malíksia] subst. f. Malícia; indignació, sentiment de ràbia; irritació.
Ex: No puc dominar-me; quan el veig m'entra una *malícsia…!
cast. rabia, irritación.
ETIM : pres del llatí malĭtĭa, ‘maldat’.
JC