dimarts, 21 de juny de 2011

com ell assoles

loc. adv. de quantitat superlativa, amb aspecte comparatiu
Ex: És cabut com ell assoles.