dimarts, 10 de maig de 2011

ausades

[awzáes] adv. 1. Certament, en veritat.
Ex: Ausades que sí. Creu-me.
2. Abundantment, molt.
Ex: Ausades trellat!
ETIM.: del cast. ant. a osadas, que ve de l'adjectiu osado, ‘agosarat’. format per una antiga loc. adv. a gosades. (DCVB)
contracció de a osades, de l'arcaic osar 'gosar' (GDLC)
vegeu gosar
DG, MCGM, GB, JNG, JMN