dimecres, 4 de maig del 2011

bufo

[búfo] subst. m. Part de la capsa de llumins (caixeta de mistos) que es fa servir per jugar:
Ex: Vens a jugar a bufos?
ETIM: incerta
També és un malnom d'Oliva
vegeu bufa

bòtul

subst. m. Es diu d’algú que no sembla gens intel·ligent, que no té capacitat ni agilitat reflexiva.
Ex: Eixe home és un bòtul. Et mira com si no t'entenguera.
També es pot referir a un objecte gran, que molesta on està.
Ex: Eixa taula ahí és un bòtul.
ETIM. del llatí botulus: botifarra, embotit.
Sinònims: tronc.
No es troba a cap diccionari.
Al diccionari de l'alguerés: Recipient de llama, alt, rodó, amb· un mànec, emprat per prendre aigua, oli, etc. Dóna-me un bòtul; tenc de prendre aigua del pou. a: http://www.algueres.net

tànec

subs. m. Colp fort.
Ex: Li vaig pegar un tànec de braç i va caure de tos.
Tros gran d'alguna peça d'aliment.
Ex: S'ha menjat un bon tànec de pa amb sardines.
tànec no es troba a cap diccionari ni a cap document escrit que hàgem pogut compulsar. No obstant això és un paraula viva en el llenguatge vulgar.
La primera accepció la trobem a Pego, on té este sentit. 
Pel que fa a la segona accepció sembla que hi haja una alternança entre tànec i tango. tallar un tànec/tango de carn.
No en podem determinar per ara l'etimologia com que no siga de tango, verb llatí que significa 'tocar'. De fet si que hem sentit dir Li vaig pegar un toc, que també es diu en castellà (toque) com sinònim de colp.
especulacions

Cama!

[káma] Interjecció Exclamació per tal d’expressar el moviment de fer, caminar, córrer o de fugir.
Ex: Cama! Que tenim pressa.
Va eixir l’amo del tros i ell, cama!
ETIM: cama expressa la part pel tot; tot el cos es mou però el porten les cames.