dimecres, 1 de febrer del 2012

Set boques…

Set boques i una amb dents,
tu m'entens?
Set panxes i una amb melic, 
saps lo que et dic? 
Set culs i un amb *rabo, 
 endevina-me-la *salao. 
Què és? 
Una burra i sis cànters!
FMB

Penjoll penjava…

Penjoll penjava, 
pelut mirava. 
Penjoll *caia, 
pelut corria.
Què és? 
Una botifarra i un gat!
APM

torradera

[toraéɾa] *torrera 1. Calor excessiva provocada pel sol de migdia amb sensació de cremor; xafogor seca.
ex: Posa-li la gorreta al xiquet quan isca, que fa una torradera!
2. Estat o sensació intensa de son.
ex: Quina torradera! Apenes puc obrir els ulls!
3. Borratxera.
ex: Portava damunt una torradera que no s'hi *vea. 
ETIM.: derivat de torrada des del verb llatí tŏrrēre 'torrar', amb canvi de conjugació (de la 2a la 1a) i amb el sufix -era que expressa 'conjunt' o 'intensitat'. O també del radical tŏrr- que expressa cremor i un sufix intensiu -era precedit per l'infix augmentatiu -ad- amb caiguda de la [ð] intervocálica.