dissabte, 22 de juny del 2013

cota

[kɔ́ta] subst. m. 1. Vestit que portaven els hòmens i les dones i que arribava des del coll fins a prop dels peus. 
cast. cota, túnica. 
2. Vestidura que s’usava antigament, feta de materials resistents, utilitzada com arma defensiva del cos. Cota d’armes. Cota de malles. 
3. Bata, especialment la que usen els escolans. 
4. Pell de la fava; tavella de les faves tendres.
ex. Patia tanta fam que les faves se les menjava *en cota i tot.
cast. vaina
ETIM.: del germànic fràncic *kotta, 'tela gruixuda de llana' 
Malnom d'Oliva 
diàleg de l'informant 
Malnom de Salvador Llopis Soler, porter del València C.F. campió de Lliga, la temporada 70-71. 
Nascut a Oliva.
PSM
cota (de les faves)

sandenc

[sandέ̞ŋk] saltar i parar, saltar vinyes subst. m. Joc infantil que consistix a saltar els uns per damunt dels altres. El que para està encorbat amb la cintura doblegada i l'altre li salta per damunt tot posant-li les mans sobre l'esquena i obrint les cames sense poder tocar-lo amb elles. Es pot jugar de dos en dos o en equip. En aquest cas el que acaba de saltar es posa a parar fins que li passen per damunt la resta dels companys. 
cast. pídola, potro, burro 
ETIM.: desconeguda.
PSM
sandenc (Jan Brueghel el Vell. 1560)