dissabte, 9 de juliol del 2011

esportí

[aspoɾtí] substm. 1 Cabàs o cofí d'espart molt pla.
2. Recipient de forma rodona i molt planet format per dos discs d'espart cosits per les vores, un dels quals té una obertura central i circular dins el qual es posa la pasta d'oliva per premsar-la.
cast. esportín, capacho.
Etim.: derivat dim. de esportadel llatí spŏrtamat. sign.
‎"Esportí", una espècie d'estoreta redona per on passava l'oli a l'almàssera, n'hi havia molts, uns damunt dels altres per completar el procés.
MCGM

Ser una bleda de mal oratge

Tindre mala salut. 
La bleda que creix quan fa mal oratge en lloc de verda pren un to marró.

Quedar-se com la nóvia del Pinet…

Quedar-se com la nóvia del Pinet,
amb la cara llavà i el monyo fet.
Quedar-se fadrina, matxutxa. Quedar-se preparada per alguna cosa que no arriba mai.
cast.: compuesta y sin novio
MCGM

matxutxo

taronja matxutxa
[maʧúʧo] matxutxa (f.) subst. i adj. 1. Fadrí o fadrina granats.
ex.: Si no trobe una bona xica, preferisc quedar-me matxutxo.
cast. machucho.
2. adj. f. Dit de la taronja vella deixada en un lloc ben ventilat per fer que genere més suc.
ex: Què bones estaven les taronges matxutxes!
ETIM.: probablement del cast. muchacho amb metàtesi vocàlica u > a - a > u.
Quan el/la fadrí/na, ja tenen una edat considerable, i "és queden per a vestir sants".
PSM, JM