dilluns, 2 de maig del 2011

Estar mal averiguat

Estar mal fet, mal acabat o desordenat. Per extensió també pot referir-se a algú immadur o amb alguna deficiència psíquica.
Ex: Filla! Quin armari més mal averiguat!
*averiguar: apanyar una cosa, aclarir-la, posar en ordre. És un castellanisme molt arrelat. La primera mostra escrita que en tenim es de 1629.
Locució adverbial

Estar en dansa

Fer alguna cosa, estar actiu.
Ex: Està en dansa des de les sis del matí; no para.
dansa expressa moviment coordinat i interromput.
Locució adverbial

Estar encantat

loc. verbal Estar fora de la realitat, estar distret, tindre poca agilitat mental.
ex: Escolta’m! És que sempre estàs encantat!.
encantat fa referència a ser víctima d’un encanteri, d’un encantament (obra d'art màgica).

Estar fet un huendo

loc. verbal Tindre molta picardia.
Ex: Quines coses diu el xiquet! Està fet un huendo.
*huendo: donyet, follet ve del castellà duende que va passar a *duendo" i a *huendo.

Anar a jaure

loc. verbal Gitar-se, ajaure's, ficar-se al llit. Per extensió anar-se’n a dormir.
Ex: Ja són les dotze! Me’n vaig a jaure.
A Oliva moltes persones majors ho consideren una forma vulgar de dir que se'n van a dormir.