dissabte, 7 de maig del 2011

Per cassoleta

Expressió per a dir que no se sap alguna cosa o que es vol saber.
Ex: Volem saber-ho ja! Per cassoleta, per cassoleta!
Origen segurament per l'accepció mallorquina de cassoleta: Reunió de persones amigues o lligades per comunitat d'intencions o interessos. És a dir: per amistat.
Definició provisional

ensobinar

v. Tombar d'esquena.
Ex: Si ho tornes a fer, te'n pegue una que t'ensobine.
ETIM. de sobines, amb l'esquena a terra. De la forma femenina de sobí (del llatí supīnu).
cast. de espaldas, supino.

còsquit

[kɔ́skit] o [kɔ́skis] subst. m. Colp fort al cap pegat amb els artells.
Ex: El mestre li va pegar un còsquit tan fort que el va deixar tremolant.
cast.: capón.
ETIM. Segurament de casc com en el cas de *cascarró que ha passat a *coscorró.
MCGM

abans

[aβáns] adv. de temps Aleshores, el temps passat; antigament, en altre temps. : « Són coses d’abans », « això és un costum d’abans » (reducció de sentit)
Ex: Això, filla, són coses d'abans.
cast. antes
sinònim: antigor
ETIM.: del llatí *abantĭus de abante, com *antĭus de ante per analogia de prius. (DCVB)
del llat. vulg. ab ante, compost de ab 'des de' i ante 'abans, davant', amb la -sadverbial, com sots, vers, etc. (GDLC)
nota: Llevat d'en algunes expressions, abans ha sigut substituït pel castellanisme *antes.

Pegar un dul

Pegar-li a algú al cap amb la punta del dit índex després de haver-lo retingut amb força amb el polze i haver-lo soltat de sobte.
Ex: M'a pegat un dul i m'ha deixat el cap coent.

Riure per baix del nas

Riure fals, dissimulat o astut.
Ex: Mira-la, mira-la. Es riu per baix del nas!
Riure com si els ulls no hi intervingueren.
aportat per RM

resquit

[raskít] subst. m. Benefici, contrapartida. Rescat.
Ex: Sempre cobra. No perd mai resquit.
Del verb resquitar o resquitar-se. Alliberar-se de la pèrdua, del perjudici sofert, adquirint una contrapartida equivalent.
ETIM.: probablement d'un creuament del cast. desquitar amb rescabalar.

No perdre patada

Aprofitar totes les ocasions que se'ns presenten, ser eficient i no "torbar-se amb brossetes", saber traure el "rasquit" a tot.
Ex: Tu no perds patada, eh? Estàs sempre en tot.
"no perdre patà"
Aportat per MCGM

grillat

adj. Pertorbat de les facultats mentals; massa agosarat.
Ex: No li deixes el cotxe que està grillat i te'l farà pols.
cat. or. guillat
cast. chiflado.
ETIM. segurament de guillat en contacte amb graellat (mig cremat) o amb l'analogia de tindre el cap ple de grills.