dissabte, 9 de març del 2013

Bup, rates!

loc. exclamativa irònica Expressa incredulitat davat d'allò dit per un interlocutor.
diàleg dels informants:
Mon pare l'utilitza molt... en un to de burla, com si afegira, "això és el que tu t'has cregut". 
NMT, MLC

Estar per establir

loc. verbal Ser immadur, no tindre bona educació, actuar per impulsos irracionals; actuar amb violència. 
ex: No li ho tingues en compte: està per establir.
dialeg dels informants: 
–Estás per a establir! (quan algú diu moltes bovades o fa animalades i posa nerviosa a l'altra persona) 
–Estar "pa establir", no estar "ben afinat" 
–Això ho senties sobre tot als majors referint-se a la jovenalla irrespectuosa i maleducada: "El teu fill està *pa establir! No fa cas i va a la seua, i algun dia ja voràs com tindrem un disgust!"
vegeu establir
RMM, SA, MCGM, JM

establir

[astaβlíɾ] v. tr. 1. Posar d'una manera estable, ferma, permanent. 
2. Col·locar en una manera estable de vida, siga en matrimoni, siga en un negoci o professió independent. 
3. Assolir maduresa psicològica, madurar.
cast. establecer
ETIM.: del llatí stabĭlīre, ‘posar ferm i estable’.
vegeu Estar per establir