divendres, 19 d’abril del 2013

*consumanera

[konsumanéɾa] o [konsomanéɾa] tanmateix, tot i això, no obstant això, de tota manera, malgrat això adv. De totes maneres. 
ex: Mira que la fa patir! I *consumanera ella el vol i no se'l deixarà. 
cast. de todos modos, aun así, a pesar. 
ETIM.: incerta. Presenta una estructura aglutinada. S'hi reconeix el substantiu manera (del llatí manuaria, ‘cosa pròpia de la mà'), precedit de con- (possible adv. modal com: del llatí quōmŏdo) i de -su- (prep. ant. sus 'amunt, dalt, sobre'). Vindria a expressar 'com per damunt de tot'. 
LLN