diumenge, 20 de novembre del 2011

Traure el lleu

loc. verbal Posar tota l'energia en una mampresa o en una cursa de forma que sembla que les vísceres se n'eixiran per la boca.
vegeu lleu
MCGM

estrebada

[astɾeβá] subst. f. Moviment sobtat i violent; estirada sobtada i violenta per a fer moure envers si algú o alguna cosa; esforç, espenta. 
ex: Fa falta una estrebada per acabar amb eixa mampresa. 
cast. sacudida, estirón
ETIM.: derivat de estrebar, 'espentar' des del germ. streup 'estrep'. 
MCGM

mampresa

[mampɾéza] subst. f. Empresa; allò que hom mamprén; acció feta amb força de voluntat, amb ànim. 
ex: Després de la mampresa que ens hem agarrat, […], no estem *pa res. "*Inga, ja!
ETIM.: Sobre el femení del participi passat de mamprendre.
vegeu mamprendre
MCGM, APM

mamprendre

[mampɾéndɾe] o [mampéndɾe] v. tr1. Emprendre. 
ex: Ara és mà de mampendre la faena retrassada. 
cast. emprender
2. Marmolar, bonegar, renyar; castigar fisicament.
ex: Deixeu-me-la a mi que ja la mamprendré jo!
3. Sorprendre in fraganti..
ex: El va mamprendre quan carregava la furgona. 
ETIM.: del llatí manu prehendĕre, ‘agafar amb la mà’ (sobre la partícula man-).
ACP, JM, CMN, JC, MCGM