dijous, 14 de juliol del 2011

Fer-ho

loc. verbal en sentit absolut Forma eufèmica per a designar les relacions sexuals i en particular l'acte sexual.
JNG, JM, NLL

Buscar-li les cosconelles

loc. verbal Buscar el punt dèbil o allò que més molesta; fer tranre el mal geni o l'agressivitat.
Ex.: Estic farta perquè només fa que buscar-me les cosconelles.
cosconelles té ací un matís negatiu entre la ironia i la paradoxa.
MCGM

*cómpter

[kónteɾ] vulgarisme subst. m. compte 1. Acció de comptar 2. Atenció, esment, cura. Emprat en moltes locucions i frases fetes.
cast. 1. cuenta 2. cuidado
del llat. compŭtus, mat. sign.
FMB. NLL

cosconelles

[koskonéʎes] subst. f. pl. cosquerelles pessigolles Sensació espasmòdica experimentada en certes parts del cos –les plantes dels peus, les aixelles o la part anterior del coll– en ésser aquests estimulats lleugerament pel tacte superficial, la qual provoca la rialla.
Ex.: I jo vinga riure i ell vinga les cosconelles!
cast. cosquillas.
ETIM.: d'un radical k-s-k de formació expressiva, que és la base de les formes començades en coss- o cosc-.
RM, JE, MCGM

*nyenya

[ɲéɲa] vulgarisme subst. f. llenya Part dura dels vegetals que, tallada i feta trossos, es destinada a fer foc.
del llatí lĭgna, pl. de lĭgnum 'pal, tros de fusta, llenya, fusta'.
JC

*gavinet

[gavinét] * vulgarisme subst. m.. ganivet Instrument que consisteix en una fulla llarga, generalment d'acer, amb una vora afilada, proveït d'un mànec i que serveix per a tallar.
ETIM.: der. d'un probable ant. canif o ganif, del frànc. knif, mat. sign.
DG, XL

Jugar al joc del mut…

Jugar al joc del mut,
el que parla està perdut.
Ma tia m'ho deia quan ens gitàvem, per fer-me callar i dormir.
MCGM