dimarts, 19 de juliol del 2011

*baejo

[baéʤo] subst. m. abadejo bacallà Peix Gadus morrhua.
ex.: Encara es pesca *baejo en esta costa?
cast. abadejo.
ETIM.: del cast. abadejo, que prové del llat prer *abbaticulu, dim. de abbate ‘abat'.
diàleg dels informants:
–Em va tallar un bon "péntol" de "baejo", un bon tros
–Ganya de baejo
–L'olor del baejo és l'olor de l'amor!
–Estar sec com un baejo (estar flac, ni tindre un clau)
–Més sec que el baejo.
–T'esgarre com un baejo (abadejo)!
XL, MCGM, JC, CPG, MJLV, CAL

Escola dels cagons

loc. substantiva equivalent a 'parvulari', 'preescolar',  'educació infantil', 'guarderia'. Sol emprar-se com sinònima de costura.
vegeu anar a costura
VCP

costura

[kostúɾa] subst. f. 1. Acte o treball de cosir.
ex.: Totes les vesprades es posaven a la porta  a fer costura i a escoltar la novel·la de la ràdio.
2. Sèrie de punts que uneix dues peces de roba, de cuiro, etc.; lloc on s'uneixen dues peces cosides, i senyal que hi deixa l'operació de cosir.
ex.: No veus que les costures estan mal rematades?
3. Senyal o marca deixada en la pell després de curada una ferida o per una nafra mal curada.
ex.: Tenia la cara plena de costures.
cast. costurón, cicatriz.
4. Escola on les xiquetes aprenen de cosir i altres labors casolanes.
ex.: Ja era hora d'enviar a la xiqueta a costura i que s'ensenyara a fer *algo de trellat per a ajudar a casa.
5. Escola on les xiquetes aprenen de llegir i escriure; escola de xiques en genera.
ex.: I tu, filla, a costura "a aprendre de lletra", com la Mare de Déu!
cast. escuela de niñas.
6. Escola de pàrvuls (tant de xiquets com de xiquetes o en coeducació).
ex.: No tenia més remei que deixar la xiqueta en costura i anar-se'n a fregar escales.
cast. escuela de párvulos
7. L'escola dels infants més menuts es diu escola dels cagons o costura de cagons
ETIM.: del llat. vulg. *consutūra, der. de consutus, -a, -um, participi de consuĕre 'cosir'.
vegeu anar a costura
MCGM, FMB, VCP