dijous, 22 d’agost del 2013

I, a mi?

tornaveu
–I… a mi?
–La coeta del rossí!
A la petició d'obtindre o de compartir alguna cosa, laa resposta (la coeta del rossí) equival a no res!

entreverar

[entɾeveɾáɾ] v. tr. Mesclar coses alternant les unes amb les altres.
ex. Entreverava les verdures sobre el banc de la parada. 
cast. entreverar.
ETIM.: Del ll. inter 'entre' i variāre 'variar'.
diàleg de l'informant
Mesclar coses, ni una cosa ni l´altra. Les millors pebreres per farcir són les entreverades quan estan *maurant de verdes a roges .
PSM
vegeu entreverat

galotxa

[galɔ̞́ʧa] subst. f. 1. Modalitat de pilota valenciana que es juga al carrer. 
2. per. ext. Colp violent portat de braç amb la mà oberta a la cara d'algú. 
ex. Li va arrear una bona galotxa quan no se l'esperava.
ETIM.: incerta. Potser del fr. galoche o de l'oc. galocha des del llatí gallica 'calcer gal' –és a dir 'sabata amb la sola de fusta'. 
Almenys per homofonia el mot és àmpliament polisèmic, tant a objectes i instruments d'àmbits molt diversos on la fusta sol ser present com a jocs que només compartixen el nom (a França, són jocs de bitlles).
MM