dilluns, 20 de juny del 2011

*caixco

[káʃko] exclamació  Expressa insistència, repetició, tossudesa, sorpresa.
ETIM.: 1a pers. sing. pres. ind. de *caixcar, amb acabament -o.
diàleg dels informants:
– *Caixco al bombo! Roda i volta ell/ella ahí!
– A Gandesa (sud de Tarragona) menjaven sardines de caixco. A Oliva ho he sentit més en la frase *caixco ahí!!
– "Ja anem amb la mateixa cançó !" (seria "*caixco", sempre repetint-te).
– "Ni por ésas", tu "a la teua" i *caixco.
– Nyas, *caixco.
AL, LLN, MCGM, FMB, JC

*caixcar

[kaʃkáɾ] v. tr. (vulg.) cascar 1. Pegar (amb força), donar colps violents.
Ex.: Li'n va *caixcar una que el va deixar tremolant.
2.. v. pron. Engolir amb pressa; menjar.
Ex.: Es va *caixcar una paella *sancera.
cast. cascarse, zamparse.
3. Masturbar-se.
Ex.: Se la caixcava en la pallissa.
ETIM.: del llatí *quasĭcare ‘trencar’.
ACP

*petorros

[petóros] subst. plur. també petorrets Bruc d'hivern, Erica multiflora, de la família de la Ericaceae.
cast. brezo
Altres noms: cepell, ciprelló, peterrell, xipell o xiprell.
Perquè quan la tires al foc fa uns sorolls pareguts a xicotetes explosions. Qui no els ha posat quan a encés un foc per escoltar el seu soroll?.
MAFS, JC
petorros erica multiflora