dimecres, 14 de desembre del 2011

rascar

[raskáɾ] gratar v. 1tr. Fregar amb algun cos dur sobretot per fer desprendre d'un altre cos alguna cosa.
ex: Si rasques tan fort faràs saltar la pintura.
cast. rascar.
2. tr. i pron. Fregar o fregar-se amb les ungles.
ex: Quina picor! Rasca'm, rasca'm!
cast. rascar, rascarse 
3intr. Ser raspós.
ex: La falda li rascava les cuixes.
4. Fer un soroll de fregament poc fi. 
ex: Si no embragues bé, el motor rasca.
5.. tr. pop. Tocar malament (un instrument musical de corda).
ex: Tocar la guitarra? Rascar-la, voldràs dir!
6. intr. Fer una llaurada o cavada superficial; tallar les herbes o la brossa.
ex: Ara toca rascar, més avant ja tonyarem.
ETIM.: del llatí vulgar *rasĭcare, freqüentatiu de radĕre (participi rasus) 'raure, afaitar'
MCGM, JM

Rascar-li l'espina al matxo

loc. verbal En referència a fer coses inútils, a perdre el temps.
vegeu rascar i matxo
MCGM

Toca amb mi!

[tɔkanmí] fraseologia  Equival a dir: Vine amb mi, Acompanya'm, Seguix-me
Expressa segons l'entonació fermesa, resignació… 
La forma original podria ser molt bé: Toca! Vine amb mi.
JC