diumenge, 22 de maig del 2011

nyas

[ɲás] jas interj. imperatiu lexicalitzat Deformació vulgar de jas, forma d'imperatiu equivalent a «pren, agafa això» (que et done) o a «vaja!». nyas coca; nyas botifarra; nyas castanya
ETIM: de hages (imperatiu d'haver), amb desplaçament de l'accent i canvi de la vocal per influència de la forma de plural jau (=hajau).
diàleg dels informants:
Nyas borrego, menja brosseta! quan volem arredonir l'expressió nyas!, nyas coca! o nyas, cabàs!

*porro

[póro] subst, m. Conjunt dels grans o fruits del raïm, fruita del cep o de la parra.
Ex: Mira, quin porro de raïm més gran!
cast. racimo
ETIM: incerta. potser que per analogia, de derivat, del llatí pŏrrum‘all porro’, per la semblança de forma d'aquesta hortalissa amb la del porro.
JC
porro de raïm

*xinglot

[ʧiŋglót] subst. m.
|| 1. sangló o singló: Porció d'un raïm que conté alguns grans. 
Ex: Mare, done'm un *xinglotet de raïm!
cast. gajo.
ETIM: del llat. preromànic *singulu i del diminutiu –ot: 'porció menuda'.
|| 2. sanglot o singlot: Moviment inspiratori espasmòdic, que generalment es repeteix a intervals més o menys llargs, degut a una contracció sobtosa del diafragma i acompanyat d'un soroll de l'aire en forçar el seu pas per la glotis closa.
Ex: Té un *xinglot que no se'l lleva de damunt. 
cast. hipo
ETIM: del llatí singŭltumat. sign., que degué convertir-se en *singlŭttu per influència de glŭttīre.

*barro

[báro] subs. m. castellanisme. Granet de color rogenc que ix a la cara, particularment als que comencen a tenir barbes.
Ex: Té tota la cara plena de *barros.
ETIM: del llat. varus, 'gra a la cara'
Ma uela deia barros a l'acne que sol eixir a la cara en època adolescent.
RM

Entrar-li la dolçoreta

Moment en el qual comences a adormir-te.
Ex: Em va entrar la dolçoreta i em vaig quedar adormida.
RM

ganduixes

[ganduʃes] subst. f. Menjar desconegut.
Ex: Quan et poses un poc pesat i li preguntes a ta mare moltes voltes: Què puc menjar?, Què puc menjar? Quan ho has dit prou voltes i la mare està farta de sentir-te, Ganduixes!
ETIM: desconeguda. En català és un cognom. En gallec ganduxa és forma de brodat. També és un malnom. En castellà: cierre, ligadura, sujeción.
SA

*amponnar-se

[amponnáɾse] v. pron. aponar-se: Arrufar-se doblegant els genolls i abaixant el cos fins que toque en terra o s'hi faça prop.
Ex: Allí estava, tot *amponnat, amagant-se.
cast. acocharse, ponerse en cuclillas.
ETIM: derivat de pondre, amb canvi de conjugació.

En Pego s'apeguen…

En Pego s'apeguen,
en Oliva es desapeguen
i a l'Alqueria els arrepleguen!
MAFS
o en Gandia s'arrepleguen.
CMN

Cançoneta de les figues

Bones són les vernesques,
millor les d'ull de perdiu,
i bones són les poletanes
allà en el ple de l'estiu!
MAFS