diumenge, 22 de juliol del 2012

pebrerera

[peβɾeɾéɾa] pimentonera, pebrera, pebrer, pebroter substf. Planta solanàcia Capsicum annuum el fruit de la qual és la pebrera.
cast. pimentera, pimentero.
ETIM: de pebrera, que, com que ja porta el sufix -era (que significa 'orígen' o 'conjunt de') lexicalitzat, el torna a repetir.
vegeu pebrera
pebrerera

llacada

[ʎaká] subst. f. 1. Taca molt aparent.
ex: Duia ana llacada en tota la corbata.
cast.: manchurrón, lamparón.
2. Llot que deixa una riuada en retirar-se dels camps inundats. 
3. Massa molt fina de calç o guix, o de calç barrejada amb arena, o de guix amb terra, que servix per a emblanquinar o per a unir pedres o filades de rajoles.
cast. lechada.
ETIM: derivat de llaca 'Fang que deixa la pluja als camps'.
vegeu llacar

llacar

[ʎakáɾ] v. 1. tr. i pron. Tacar, embrutar amb taques. 
ex: Es va llacar tota la camisa.
cast.: manchar
2. loc. verbal Estar o anar llacat: dur taques, estar brut. 
ex: Anava com tot llacat, com un miserable. 
ETIM: del llatí lacus 'llac' per analogia amb la forma circular irregular dels llacs.
MCGM