dijous, 5 de maig del 2011

Estar més malalt que un sabater

Estar molt malalt. Abans els sabaters eren persones amb algun grau de minusvalidesa, no aprofitaven per a altres tasques, més pesades.
Aportat per JC

Fer una mampresa

Es diu d’una feina feixuga, dura.
Una gran mampresa.
Una tasca forta.
Aportat per TO

Estar en el plat i en les tallades

Es diu de la persona que sembla distreta o ocupada fent alguna cosa diferent al que està fent un grup o colla, i que en canvi és capaç o té un interés especial i facilitat per assabentar-se del que està passant o del que estan fent altres persones pròximes o estar en una conversa i assabentar-se del que parlen en una altra.
Aportat per TO
Sinònim: Dormint, dormint, fa rellotges.
Aportat per MCGM

Una menjada, una cagada

Es refereix a les criatures menudes però també a les persones que són desafortunades i la "claven" cada vegada que obrin la boca o fan alguna acció.
"una menjà, una cagà"
Aportat per MCGM

Ser complidor

Dit de la persona que sap quedar bé o té algun detall sense estar-ne obligada.
Aportat per CMN

triador

[tɾiaðóɾ]  o [tɾiaóɾ] subst. m. Tauler de fusta amb potes o cavallets que posem per fer els convits.
MM

Paréixer Peret de mitja raó

Fer o dir i retractar-se.
Igual vas avant que arrere, pareixes Peret de mitja raó.
Aportat per MCGM

Fer-se el sompo

Fer com qui no s’assabenta d’alguna cosa per fugir d’obligacions.
Aportat per TO

Res porta el diari

Quan passa una cosa greu o important, es sol soltar aquesta expressió.
Han mort a Bin Laden! Hòstia, res diu el diari!
Aportat per OT
Quasi res porta el diari!
Aportat per LLN

Fer una mampresa

Es diu d’una feina feixuga, dura.
Una gran mampresa....
Una tasca forta...
Aportat per TO

De repica’m el colze

Es diu d'una cosa que és quasi perfecta o d'una persona de qualitat elevada, de primera.
ser de...
tenir alguna cosa de....
Aportat per TO

No estar acabat de fer

Quan una persona no és psicològicament madura i templada.
Sinònims:
Faltar-li una cuita
Faltar-li una petxinaeta
Faltar-li un bull
Faltar-li un regó

Aportat pet TO

Any que carrega s’esguella

Textualment significa que un any que un arbre o hort fa molta producció, doncs del pes de la fruita a l’arbre se li trenquen les branques...
Aplicat a una persona es diu quan peca per excés, quan normalment peca per defecte.
Aportat per TO

Passar en les millors cases i en les millors famílies

Llevar-li importància a alguna cosa,volent dir que a qualsevol persona li pot passar.
Ex: Això passa en les millors cases i en les millors famílies.
aportat per RM

Ser gentola vagarina

loc. subst. Ser gent delinqüent. Ser algú del que no et pots fiar perquè et pot enganyar, furtar…
Ex: Gentola vagarina! No em furtareu més ous!
gentola té un sentit menyspreador activat per per la terminació –ola. vagari és un sinònim de roder.
Presuposa una invectiva i un insult. Hi detectem el menyspreu del poble (sedentari) per la gent errant. 
A Oliva es pronuncia amb b-: gentola *bagarina.