dilluns, 14 de maig del 2012

Paret amunt…

Paret amunt,
paret avall,
*en el tabalet al cul.
resposta: El caragol
CMN

enxitxarronar-se

[anʧiʧaronáɾse] o [anʧiʧoronáɾse] v. pron. Manifestar una postura o una presa de decisió inflexible i poc racional envers a alguna persona o alguna idea, com una mena d'obsessió.
ex: A vore qui el fa canviar! S'ha enxitxarronat en anar-se'n i… mira!
ETIM: incerta. Potser en relació amb *xitxarra (cigala) per analogia amb la repetició monocord i obsessiva del so emés per l'insecte; també pot estar lligada amb el verb cast. achicharrar 'recremar' per analogia amb l'estat irreversible d'allò cremat excessivament. 
MCGM