dissabte, 8 d’octubre del 2011

badallar

[baðaʎáɾ] v. intr. Fer un badall o badalls; obrir la boca per un moviment espasmòdic d'inspiració seguit d'expiració prolongada, produït per la son, la fam, el cansament, el malestar o l'avorriment.
ex: Va badallar descaradament.
cast. bostezar.
ETIM.: del llatí batacŭlāre, mat. sign. , derivat de batare ‘obrir’.
vegeu badall i badar

*roïdo

[roíðo] o [roðío] castellanisme soroll, remor subst. m. So o conjunt de sons inharmoniosos de qualsevol classe que no és la veu humana o d'un animal, ni el so d'un instrument músic; so confús, irregular, més o menys fort.
ex: Ara no són hores de tant de *roïdo! 
ETIM.: del llatí rugĭtus, 'rugit', crit de lleó o semblant al del lleó.
noteu que:
una mitjana important de la gent d'Oliva –tot seguint la tendència general entre els valencians– va desplaçant-la i canviant-la per la normativa soroll, no emprada espontàniament fins els anys 70 del segle XX. 
MCGM, RM, ACS

badall

[baðáʎ] subst. m. 1. Inspiració bucal, profunda, llarga i involuntària, amb separació de les mandíbules i seguida d'una expiració també profunda i prolongada, sovint sorollosa; acte d'obrir la boca per un moviment espasmòdic d'inspiració seguit d'expiració prolongada, produït per la son, la fam, el cansament o l'avorriment o el malestar.
ex: Se li va escapar un badall de son
cast. bostezo
2. Obertura incompleta.
ex: Em mirava pel badall de la porta.
cast. resquicio
3. Escletxa produïda entre dues parts d'una cosa trencada.
ex: Hi havia un badall d'un pam d'ample al barandat.
cast. raja, grieta.
ETIM.: probablement prové del llatí vulg. *batacŭlum, mat. sign., però també pot derivar de badar, amb el sufix -all; també pot tractar-se d'un postverbal de badallar.

*bacinilla

[basiníʎa] o [baseníʎa] castellanisme orinal, bací subst. f. Orinalet. 
ex: Què importants les bacinilles quan no hi havia vàters!
ETIM.: derivat de bacina amb el sufix cast. -illa, des de bací del ll. td. bacchinon, d'origen incert.
Tot i que probablement és un castellanisme el Diccionario de la RAE no recull l'accepció 'orinal'. No obstant això s'empra amb este significat a Hispanoamèrica.
MCGM
bacinilla