dissabte, 24 de novembre del 2012

pixorro

[piʃóro] penis subst. m. Membre viril, en llenguatge grosser.
ex: Tenia un bon pixorro.
ETIM: d'un radical onomatopeic piʃ- que remet al soroll que fa l'orina en brollar, amb el sufix despectiu -rro.

Tindre mala folla

loc. verbal Tindre poca gràcia i alhora un punt gran de malícia.
ex: Mira que té mala folla! Ho ha dit per a fer mal.
vegeu Mala folla
VCP

Mala folla

loc. subst. Mala fe, malícia; forma basta i poc adient.
ex: Sempre diu les coses *en molt mala folla.
vegeu Tindre mala folla
VCP

perpetual

[peɾpetuál] adj. En referència a persones romanceres i comboiants.
ETIM: pres del llatí perpetuāle, perpetu
JM

Als jóvens…

Als jóvens,
pa blanet.
Expressa la falta d'experiència i de consistència de la joventut.
APM