dimarts, 9 d’agost del 2011

xem

[ʧém] subst. m. Mida equivalent a la distància entre el cap del dit polze i el del dit índex, tan separats com siga possible, equivalent a dotze centímetres aproximadament.
ex: Li va posar Xem al gosset perquè era molt menudet.
cast. jeme
ETIM.: del grec a través del llat. semis, 'mitat'.
Onofre Pou (1575): Thesaurus Puerilis: “De les medides de la terra”: distancia entre lo dit gros y segon estesos, ques diu en Valencia xem: en Catalunya forc.
MCGM, AM

matadura

[mataúɾa] subst. f. Nafra o ferida causada al cos d'una persona o d'un animal de càrrega pels guarniments.
ex: Quina pena! El veus passar, sempre ple de matadures.
cast. matadura.
ETIM.: derivat de matar amb el sufix -(t)ura 'conjunt', 'extensió', 'lloc'.

morat

[moɾát] morada (f.) [moɾá] 1. adj. De color entre roig i blau.
ex: Eixia *en una vesta *morà.
cast. morado.
2. subst. m. Taca produïda a la pell per l'extravasació de la sang a causa d'una contusió.
ex: Quin morat més lleig tens a la galta?
cast. cardenal.
ETIM.: derivat de móra, per esser entre roig i blau el color d'aquesta fruita.
FMB, PSM

moradura

[moɾaúɾa] subst. f. morat, Equimosi.
ex: Sempre porta els genolls plens de moradures.
cast. cardenal.
ETIM.: de morat més el sufix -ura.
vegeu blaüra, morat
FMB, PSM

*blaüra

[blaúɾa] subst. f. blau blavura Taca blava produïda al cos pel vessament que produeix un colp violent. 
ex: Estava ple de talls i de blaüres.
cast. cardenal.
ETIM.: formada sobre blaudel germànic blāo, amb el sufix -(t)ura 'conjunt', 'extensió', 'lloc'.
vegeu moradura, morat
FMB, PSM

Ser l'últim pet de l'orgue

loc. verbal No ser important. Es diu de qui té una opinió o una actuació irrellevant per ser l'últim en importància en un lloc o en un col·lectiu.
hipòtesis:
a. pet: l'últim soroll dissonat de l'orgue.
b. pet: el xiulit és menut dels tots els tubs de l'orgue (cast. pito).
MLC, JB