dimecres, 19 d’octubre del 2011

solsir (2)

[soɫsíɾ] v. tr. 1. Consumir, gastar, fer malbé. Especialment: 
a) pron. Corcar-se la fusta.
ex: La barca de mon *uelo es va solsir a la platja. 
b) fig. Consumir la carn, extenuar, demacrar.
ex: La malaltia anava solsint-lo a poc a poquet.
c) fig. Consumir moralment, migrar per un sofriment. 
ex: El fill l'havia feta anar solsint-se de patiment.
2Cremar un menjar per excés de foc o per escassesa de líquid.
ex: Ara què sopem? Les *albargines estan solsides!
cast. asurar, rehogar, achicharrar
ETIM.: incerta, però si s'accepta el llatí *solsum com a origen del nom de condiment sols sembla probable que solsir siga derivat de sols. d'una forma de llatí vulg. *sŏlsum, substitutiu del clàssic solūtum com a part. pass. de sŏlvĕre, ‘dissoldre’.
diàleg dels informants:
Una persona també pot estar solsida.... és diu d'una persona que ha perdut pes, està demacrada, flaca, o ha perdut molt de pes.
–Solsida la tomaca quan està molt fregida.
JB, MCGM 

No agarrar cappatró

loc. verbal No hi haver pautes i no saber a què atendre's. 
ex: Ací no pots agarrar cappatró. 
vegeu cappatró
MCGM

cappatró

[kapató] subs. m. ant. Libre registre. 
Conservat a l'expressió No agarrar cappatró
ex: Llibre de Cappatró de la Peita o Llibre de Béns: Cappatró de la Peyta dels arrossars a Cullera i a Sueca, Cappatró de les Peytes de la Vila de Albalat de la Ribera. ... 
ETIM.: construït amb els subst. llatins  caput, 'inici, primer, cap' i patrōnus 'protector, defensor, patró, model definidor'.
nota: peita: Tribut que es pagava al rei o al senyor territorial. 
vegeu No agarrar cappatró
MCGM

El cuc de la figa…

El cuc de la figa
allarga la vida 
diàleg dels informants: 
–El cuc de la figa allarga cent anys la vida, era el que deia ma mare.
–Jo sempre ho he sentit referint-se a la persona que obre les figues abans de menjar-se-les per comprovar que no estan "avivades" de cucs. O siga....és una manera de dir-te... "MENJA-TE-LA SENSE MIRAR TANT... que això és carn sens os.
Jo també interprete que forma part de la figa i no passa res si te'l menges.
XL, MCGM, JB