dissabte, 10 de desembre del 2011

Jo sé una cançó…

Jo sé una cançó
de fil i cotó
que els àngels li canten al Nostre Senyor


amb una guitarra


i amb un guitarró.


Em gite amb ma *uela
i li pixe el faldó.Ma *uela s'enfada


i li dóna un rentó.

Me'n vaig a la plaça


i em compre un meló.


Em menge la molla

Me menge les figues
i tire el *peçó.

i tire el *peçó.
RM, JM, JMN

enravenar

[anravenáɾ] v. 1. tr. Privar de flexibilitat, posar rígid. 
ex: Estic enravenat de fred! Necessite entrar!
cast. entiesar.
2. pron. Posar-se rígid pel fred, per la mort, per una acció química, etc. 
cast. ponerse yerto, aterirse (de fred). 
ETIM.: es deriva de rede (< rĭgĭdu) per via de la forma enredenar, variant reg. de enrederar, amb -n- analògica amb mots acabats ant. en n que reapareix en der. (orfe, orfenet), confós popularment amb un derivat per l'analogia de rave. 
JB, XL