divendres, 23 de setembre del 2011

enfadós

[aɱfaðós] enfadosa (f.) [aɱfaðósa] enutjós  adj. Que genera enuig o molesta. 
ex: Quina criatura més enfadosa; sempre demanant!
cast. enfadoso, molesto
ETIM.: del cast. enfadoso, des del cast. enfadar, der. de l'ant. fado, actual hado 'destí', d'on 'disculpar-se amb el destí; abandonar-se, cansar-se'

eixuts

[aʃúts] subst. pl. Jaç de palla o d'herba seca que posen en els corrals, solls i estables per llevar l'excés d'humitat i també perquè el bestiar en faça fem deixant-hi anar els excrements i l'orina.
vegeu eixut
Els eixuts serveixen per a que el gatxull que es fa en els corrals, establies, etc. impedisca que es puga entrar en aquestos llocs. Els eixuts són: la palla, la serradura, les burrumballes, la brossa etc. Així es feia el fem de corral, mesclant els excrements i els pixums dels animals i també les deposicions humanes en els antics retretes amb els "eixuts". 
El resultat era el fem, com diem a Oliva i que també podriem dir adobs orgànics
JMS
Els eixuts són les restes d'herba seca que es posen als galliners o conilleres per a què els animals no xafen els seus excrements, i que barrejats amb els excrements dels animals fan que s'elabore el fem (de conill, gallinassa, ovella, colomina...)
JB

eixut

[aʃút] eixuta (f.) [aʃúta] adj. 1. Privat de l'aigua o altre líquid que ho cobria o que hi estava contingut, o que deuria estar-hi. 
ex: La terra està massa eixuta. Necessitem una miqueta de saó. 
2. Magre, escàs de carn.
ex: Què prim? Prim no, eixut; més encara, flac endurit. 
3. Curt de paraules o d'expressió; que parla o es manifesta poc.
ex: Quin home més eixut. Sí, no… i prou!
cast. enjuto, seco
ETIM.: del llatí exsūctu, participi passat de exsūcare 'eixugar'.

No aprofitar ni per a eixuts

loc. verbal Es diu d'una persona mancada d'habilitats i malfaenera . 
ex: No trobarà treball perquè no aprofita per a eixuts. 
vegeu eixuts 
Eixe no serveix ni per a eixuts ni per a banyats. 
En l'expressió que ens ocupa allò de banyats és per a contrastar literàriament. Els banyats no són res. 
Déu ens lliure dels senadors del Senat de Madrid, que sembla que no serveixen ni per a eixuts ni per a banyats.
JMS, JB

espampolar

[espampoláɾ] v. tr. i pron. Obrir de forma exagerada (referit especialment a les orelles).
ex: Tenia una cara bonica però les orelles massa espampolades.
ETIM.: verb format sobre pàmpol del llatí pampĭnu, mat. signif. amb el sufix es– amb el sentit d'extendre.

Fer ulls d'òbila

met. Tindre els ulls ben oberts, fixos; estar desvetlat; no poder dormir.
ex: Estàs cansat però fas ulls d'òbila.
vegeu òbila