dijous, 1 de març del 2012

baluard

[baɫuáɾt] subst. m. 1. Element de fortificació. 
2. Protecció, defensa. 
3. Edifici de defensa.
4. Objecte o cosa voluminosa poc útil o que fa nosa.
ex: Lleveu-me este baluard d'ací que només faig que entropessar!
ETIM.: del francés medieval boulouart  (des del germànic bolwerk).
vegeu estribanc per a 4.
MCGM

ceguellot

[seɣeʎɔ́t] ceguellota (f.) [seɣeʎɔ́ta] subst. i adj. Curt de vista, que té molt mala vista, que s'hi veu apenes.
ex: Cada dia està més ceguellot. Passa pel meu costat i ni em reconeix!
cast. cegato, cegatón.
ETIM.: de cec/*cego amb un infix (-ell-) i un sufix (-ot) diminutius

*cego

[séɣo] cega (f.) [séɣa] cec subst. i adj. 1. Mancat del sentit de la vista. 
ex: Els cegos cantaven cançons antigues.
2. Mancat de discerniment per efecte d'una passió. 
ex: Està tan cego? No veu que eixa dona no li convé?
3. Mancat o escàs d'obertures; dit d'un conducte, un forat, etc., obstruït o sense sortida. 
ex: Només *n'hi un barandat *en una finestra cega.
cast. ciego
ETIM.: de cec, del llatí caecu, mat. sign., amb contaminació del cast. ciego.