dimecres, 27 de juliol del 2011

*catxalulo

[kaʧalúlo] subst. m. catxerulo, catxirulo, milotxa, estel 1. Aparell format per un tros de paper o de tela mantingut estés i subjecte per una carcassa de canyes o de llistons que pren en conjunt una forma poligonal (normalment hexagonal o octogonal), lligat a un cordell o a un fil llarg que es deixa anar perquè s'eleve amb l'impuls de l'aire, servint de distracció i de joc als infants.
ex: A Pasqüa volem els catxalulos.
2. Borratxera.
ex: Portava damunt un bon catxalulo.
ETIM.: del cast. cachirulo mat. sign. des del llat. vulg. *caccŭlus, i este del llat. caccăbus, 'olla' i per ext. 'fragment de test'.

Tot s’ho creu…

Tot s’ho creu,
pareix la creu.
per baix la creu.
Tot s’ho cala,
pareix Cucala.
per baix l’escala.
Tonadeta de burla per tal d’escarnir un xiquet o una xiqueta massa crèduls.
MCGM

*conxovar-se

[koɲʧováɾse] o [koɲʧaváɾse] v. pron. Convenir-se, pactar-se algunes persones per a un fi, generalment dolent o clandestí.
ex: *Vosatros dos esteu conxavats en contra meua tot per fer-me la punyeta.
cast. conchabarse.
ETIM.: del cast. conchabarse, del llat. conclavāre mat. sign.
JC, FMB, JMN, MCGM