dissabte, 7 de juliol del 2012

Estar mort a canyades

loc. verbal Estar alhora molt cansat i baldat per l'efecte de l'esforç.
ex: Estic morta a canyades, entre el calor de hui i tota la mampresa que m'he agarrat.
vegeu canyada
MCGM

canyada

[kaɲá] plur. [kaɲáes] subst. f. 1. Multitud de canyes; vall estreta plantada de canyes.
2. Colp pegat amb una canya.
ex: Li va pegar una canyada i *casi li trau un ull!
cast. cañazo
3. Acte de tirar la canya a l'aigua per a pescar .
ex: Una canyadeta… i ja estava pescant! 
ETIM: derivat per canya . Els topònims Canyada corresponen al cast. Cañada amb el significat de ‘vall estreta’, ‘faixa de terreny on creixen canyes’. 
diàleg de l'informant:
Canyades: Partida del terme municipal d'Oliva on antigament hi havía molts canyars. En el seu centre s'hi troba el Camí de les Canyades que va des del Camí de les Bruixes fins a Verge de la Mar. "Les Canyades" ha estat una partida tradicional d'estiueig. 
MAFS