diumenge, 8 de maig del 2011

No hi haure partida

Expressió que prové del joc de la pilota, però que s'aplica en contextos diferents.
Ex: *En eixes cartes no hi ha partida. Tots hem de tindre les mateixes condicions de treball.
Aportat per JC

Ser com un telet de ceba

Ser molt fi o prim.
Ex: Eixe full era més fi que un telet de ceba.
Locució adverbial
Aportat per JC

empeltrir-se

v. pron. Estat atribuït als teixits Impregnats, ben bruts: a la roba quan després de llavar-la es queda arrugada, ha perdut la suavitat i la qualitat pròpia del teixit.
Ex: La roba, la tinc empeltrida.
cast. entraparse.
ETIM. de enfeltrir-se. Prendre la roba mal rentada un color brut semblant al del feltre (DCVB).
Aportat per ACS i JDMM

acoconar

v. Ajupir, fer caure per l'opressió d'una càrrega excessiva. En forma pronominal: acoconar-se.
Ex: Mira-la que acoconada està!
cast. agobiar, abrumar; acoqinar-se.
ETIM.mot romànic format damunt el kok-kok de les gallines i que té el significat de ‘ajupir’ (DCVB).
Aportat per VL

capó

Animal castrat. Amb valor ofensiu, poc home.
Ex: Estàs fet un capó. No tens vergonya de no haver-li plantat cara?
Referit als dit amb les ungles molt rosegades.
Ex: Serà possible? Mira quins dits més capons! Ni una ungla!
ETIM. del llatí capōne: castrat, capat.