dilluns, 4 de juliol del 2011

collado

[koʎáðo] o [koʎáo] Partida del terme municipal d'Oliva que hi ha a les faldes de la Muntanya de La Creu. subst. m. collada Depressió del terreny entre dues muntanyes veïnes.
ETIM.: del llatí cŏlle, més el sufix -atu. Coromines el qualifica de mossàrab.
S'hi ha trobat un jaciment arqueològic datat apro. fins a 5.500 abans de Crist
Sembla ser que el nom Collado no és un barbarisme nou sino que sembla datat per escrit abans d'Almansa ( quan el valencià era la llengua escrita dels arxius).
MAFS, FMB

alforgassat

[alfolɣasát] alforgassada (f.) [alfolɣasá] 1. subst. Persona sense espenta.
Ex.: Estás ahí molt alforgassat, fes faena!
2. adj. Divertit, de festa.
Ex.: …les borles, la fred, emponnar-se, els xics alforgassats, els pubs enforfoguits...
ETIM.: de folgassar v. intr. (Escrig-Ll. Dicc.) –folgaçar (DACV)– Estar voluntàriament sense fer faena;
cast. holgazar, holgazanear, de folgar v intr 1 Fer festa, reposar de treballar. Entre vacances i vagues, folguen gairebé tot l'any. del llatí. tardà follĭcare 'panteixar, esbufegar; anar balder', der. de fŏllis 'manxa'.
El sufix en- passa a an– i post. a al- per metàtesi; i per dissimilació [folɣ–] passa a [foɾɣ–].  Més -ass-, infix que afegeix un matís augmentatiu.
diàleg dels informants: 
– Eixa la vaig posar jo. La utilitze tots els dies. La gent està prou alforgassà(da) últimament!
– Jo solament li l'he sentida a una tia (nascuda cap al 1890) i a J.!!
– Però J., tu la utilitzes en el sentit de "jugarrí"?
JC, LLN, MCGM

trafegós

[tɾafeɣós] trafegosa (f.) [tɾafeɣóza]  1. adj. trafegut. Carregat de faena agitada, de tràfec.
cast. atareado, ajetreado
Ex.: No la veus molt trafegosa des d'ahir?
2. subst. Persona inquieta, que vol intervenir en tot, que es fica en allò que no li pertoca, que no sap estar-se sense fer una cosa o una altra.
Ex.: Vigila, que t'*enredrarà si li fas massa cas; és un trafegós.
cast. trafagón, embrollón.
ETIM.: de tràfec, postverbal de trafegar

trafegar

[tɾafeɣáɾ] verb. intr. Ocupar-se activament en un treball; faenejar movent-se molt o intensament.
Ex.: Si deixa de trafegar, es mor.
cast. trafagar, trajinar.
ETIM.: d'origen incert, potser d'un llat. vulg. *transfricare 'refregar llargament' o bé d'un altre llat. vulg. *transfaecare 'remenar el solatge, tramostar el vi', der. de faex, faecis 'solatge'

Ser Maria Tràfecs

loc. verbal Ser una dona molt activa, molt moguda, amb una gran capacitat per mamprendre projectes diversos.
vegeu tràfec

tràfec

[tɾáfek] subst. m. Acció de trafegar, de mudar coses d'un lloc a un altre o altres; moviment  d'activitat física o de voluntats amb un objectiu comú.
Ex.: Açò és tot un tràfec!
cast. tráfago, trasiego.
ETIM.: postverbal de trafegar
JDMM

engonal

[aŋgonáɫ] 1. adj. m. inguinal Pertanyent a la unió de la cuixa amb el ventre; relatiu o pertanyent a l'engonal.
cast. inguinal.
2. subst. m. engonal Part del cos en què s'ajunta cada cuixa amb el ventre.
Ex.: Va caure un bac, es va fer dos talls i minro cositó li han fet a l'angonal.
cast. ingle.
ETIM.: del llat. ĭnguĭnāle, der. de ĭnguen, ĭnguĭnis, mat. sign.
MCGM

tec

[tέk] subst. m. Soroll d'un cos sòlid que topa amb un altre; especialment, soroll d'una bola de joc quan fa blanc i topa amb una altra (bal.).
Fer tec: fer blanc, fer topar una bola amb una altra i guanyar un punt en el joc; fig., tenir èxit, aconseguir allò que un es proposava.
cast. salirse con la suya, salir airoso.
ETIM: onomat. que reproduïx el so de la col·lisió.

No fer tec

Loc. verbal També No fer ni tec. No fer efecte. No funcionar. No immutar.
diàleg dels informants:
Em va contar totes les seues malaties i no em va fer ni tec, és una "qüentista" (trobe...)
– No fer ni tec....seria com no fer-ne un brot.... però no fer-ne un brot es refereix a una persona, i la seua poca gana de fer feina.... ens referim a objectes que tenen una utilitat però no funcionen, o estan espatllats. La màquina que vas comprar per tallar l'herba no fa ni tec.... Ni talla ni res de res... és inútil, no funciona... l'aplicació a persones no la recorde.... si més no...
– Jo crec que és sinònim de "no m'immuta gens ni mica, m'ha deixat exactament igual que estava".
MCGM, JB

Tot pot ser…

Tot pot ser llevat un gat criar baix d'un garrofer.
( I menys si és gat...i no gata...)
JB