dissabte, 20 d’abril del 2013

quinquiller

[kiŋkiʎéɾ] quincallaire, quincaller subst. m. Fabricant o comerciant de quincalla.
cast. quincallero
ETIM.: pres del fr. quincaille, variant de clincaille  'objectes metàl·lics de poc valor(d'un radical onomatopeic klink-, pel soroll metàl·lic dels objectes).
Antic malnom d'Oliva.

pixapolit

[piʃapolít] subst. m. Home molt tocat i posat, d'aparença efeminada.
cast. barbilindo, pisaverde.
ETIM.: de la 3a pers. sing. pres. ind. del verb pixar i de polit 'depurat, pulcre, refinat'
Antic malnom d'Oliva

entrar

[entɾáɾ] v. intr. 1 Anar, passar, de fora a dins d'un lloc. 
2. En costura i sastreria, pel que fa a la roba, fer més curt per introducció del sobrant de tela a la part no visible del vestit.
ex. He de dur la falda a que me *la entren, que em ve massa llarga. 
ETIM.: del llatí ĭntrare.
Nota: Remetem als diccionaris per tal de saber-ne altres significats. entrar és un verb amb una polisèmia molt rica.
LLN

De repica'm el colze

loc adj. de qualitat. Excel·lent, en grau màxim; que supera tot l'imaginable; de categoria superior.
ex. S´ha fet una casa de repica'm el colze.
informe de l'informant
Aquesta expresió tan delirant sempre m´ha fet molta gràcia.
VRR

Papa, nona…

Papa, nona i gos fartó.
ex. Eixe? Què pots esperar d'eixe? Ell… Papa, nona i gos fartó.
Frase feta per qualificar algú com no gens actiu, pereós, amb no gens d'iniciativa, amb una actitut burgesa a l'estil de la dita És l'ofici del burgés menjar, jaure i no fer res.
CMN

Ser més gos que…

Ser més gos que el llençol de baix.
Expr. comparativa per denotar la peresa extrema d'algú.
RMM