dimarts, 30 de juliol del 2013

rinxo

[ríɲʧo] prep. Ran, a la vora
a rinxo loc. adv. de llocde mode Ben a la vora, quasi tocant.
Ex: Veus aquell pardal que vola a rinxo terra? 
cast. cerca dea ras
ETIM.: desconeguda; només documentada a la Safor. 
diàleg de l'informant
Una expressió que ja no escolte massa: "a rinxo" per expressar "a la vora de", "tocant a". 
- La pilota ha passat a rinxo del pal 
- Cus-li el vivet a rinxo del sesgo 
- Te una piga a rinxo del nas.
APM
NOTA: Jose Grargallo Gregori documenta 'A rinxo ranxo': Quasi tocant, quasi a nivell d'alguna cosa a http://www.elrefranyer.com/ref/a-rinxo-ranxo

ramutxa

[ramúʧa] ramulla subst. f.  Rama menuda, conjunt de branques primes.
ex. Si lleves la ramutxa, l'arbre respira millor.
cast. ramojo, escamojo.
ETIM.: der. de rama,  a partir de ramus 'branca' que, per formació analògica del ll. folia, pl. de folium 'fulla' amb un sufix fossilitzat diminutiu despectiu -utxa (por ser per contacte amb el sufix cast. -ucho).
ramutxa

*gargal

[gaɾɣáɫ] gregal subst. m. Vent del nord-est, que sol ser fred i sec.
cast. gregal
ETIM.: del ll vlg *graecāle, de Grècia, ‘pertanyent als grecs’. der. de grec (en cat. ant. vent grec), denominació nascuda segurament a Sicília i sud d'Itàlia on el nom del vent es justificava per la situació de Grècia respecte a aquelles terres (GDLC).
ACP