divendres, 10 de juny del 2011

cresolera

[kɾezoléɾa] cresola, cresol o apagallums Planta de la família de les aràcies, Arisarum vulgare .
cast. candiles, frailillos
ETIM.: derivat de cresol 'llum d'oli' (cat. or. gresol). sembla venir d'una forma llatina *cruceolum, var. de crucibŭlum, ‘vas amb brocs, de forma semblant a una creu’ (cf. RFE, xxvi, 502). (DCVB)
Probablement d'una base ll. *crosiŏlu, d'origen incert, probablement der. del preromà *krosos 'buit de dins'. (GDLC)
MAFS
cresolera arisarum vulgare

rosella

[rozéʎa] Planta herbàcia anual de la família de les papaveràcies (Papaver rhoeas), de fulles pinnatipartides, flors de color roig viu i fruits en càpsula; flor de la planta.
cast. amapola.
ETIM.: del llatí rŏsĕlla, ‘roseta’
És una planta prou nitròfila, per això abans hi havia més a les vores dels camins; la regressió de l'agricultura i de la utilització de bestiar fa que cada vegada se'n veguen menys. Les roselles ofegadetes -s'agafen quan l'herba és tendra i encara no ha eixit l'espiga floral- és un menjar selecte i saludable que s'ha perdut.
JC
rosella papaver rhoeas

rovellar

[roveʎáɾ] v. tr.
1. Cobrir de rovell.
Ex.: Si llepes la clau, la rovellaràs.
2. Fer perdre el llustre al pèl dels animals.
Ex.: De tant de tocar els gatets, estaven tots rovellats.
ETIM.: construït sobre rovell, del llatí vg. *robĭcŭlu 'rogenc', var. de robīgĭne, per canvi de sufix.
RM

malfargat

[maɫfaɾɣát] malfargada (f.) adj. malfardat Vestit malament, de qualsevol manera.
Ex.: Va tan malfargat que fa vergonya.
cast. malvestido.
ETI.: de farga (del llat. fabrĭca 'taller d'artesà') precedit pel prefix mal-
Anar "malfargat", si dus alguna cosa posada arreu, les mànegues retorçudes.
MCGM