dijous, 4 d’agost del 2011

bambolla

[bambóʎa] bombolla 1. Glòbul ple d'aire, que es forma en els líquids remoguts o en ebullició.
ex: Mare. crec que l*auia bull perquè fa bambolles.
cast. burbuja.
2. Elevació de l'epidermis, davall la qual es congria una humor.
cast. ampolla.
ex: El sol la va deixar plena de banbolles i li va alçar la pell.
3. Glòbul d'aire o d'un gas qualsevol a l'interior d'un líquid o d'un sòlid transparent.
ex: La gelatina estava plena de banbolles.
ETIM.: del llatí ampŭlla, mat. sign. agregat a la sèrie dels derivats de l'arrel bamb- (amb les variants bomb- i bimb-), onomatopeia de la buidor inflada. (DCVB)
d'un ll. vg. *bŭlbŭlla, reduplicació expressiva del radical de bullire 'bullir', amb dissimilació de la primera l en n (GDLC)
PSM

‎Tot el mal fa corfa

Expressa la insensibilització davant el propi sofriment o el d'altres, quan aquest va fent-se habitual.
Com allò de "el temps ho *acura tot"
MCGM, APM

passada

[pasá]  subst. f. 1. Acció i efecte de passar.
ex: Ja portem tres passades per davant de sa casa.
cast. pasada, paso.
2. Cada vegada que se sotmet alguna cosa a una operació, a l'acció d'un instrument, d'un agent destinat a acomplir una faena.
ex: Una altra passadeta de planxa i ja està!
cast. pasada, paso, mano.
3. Esdeveniment notable; feta digna de veure's, de saber-se, de considerar-se; succeït. 
ex: Ai! Vaig a contar-te la passada de hui al mercat.
cast. caso, pasada.
4. Jugada; volta en què es juguen les cartes que s'han donat d'una vegada.
ex: A l'altra passada me ho jugue tot.
cast. mano, jugada.
ETIM.: forma femenina de pas, del llat. passu, més sufix -(a)daEs dubtós si s'ha format com a postverbal de passar o si representa una forma llatina *passa que vindria a equivaler a un plural neutre en -a.
PSM

Pegar tort

loc. v. Contrariar, sentar malament.
‎"El que més tort em pega" és sentir sorolls al ple de migdia.
MCGM

Fer en un punt

loc. adv. de mode Fer ràpidament.
"Això està fet en un punt" Ho solen dir persones molt eficients; quan tires a fer-ho tu, sempre estàs hora i mitja. Jo sempre desconfie d'eixe "punt".
MCGM