dilluns, 19 de setembre del 2011

Fer-se mal de voler

loc. verbal Fer alguna cosa, prendre alguna decisió o alguna actitud que fa perdre la confiança, la valoració positiva o les amistats; guanyar-se enemics o adversaris.
ex: Si acceptes la faena d'encarregat et faràs mal de voler.

corcar

[koɾkáɾ] v 1 tr. Rosegar, deteriorar o destruir per l'acció del corcó (la fusta, els grans, etc.). 
ex: Els cucs corcaven l'arròs.
cast. carcomer, agusanar, picar.
2  intr. o pron. Patir l'acció del corc, ser rosegat pel corc; destruir-se pel corc.
ex: Les llentilles es corcaran en el rebost.
cast. carcomerse, picarse, agorgojarse.
3 Cariar-se.
ex: Té tres dents corcades.
4. metafòric. Destruir lentament.
ex: Els videojocs li han corcat el cervell!
cast. corroer, carcomer.
Etim.: derivat de corcó.

corcó

[koɾkó] corc subst. m. 1 Insecte de vàries espècies que rosega i destrueix cereals, fruites, fusta, etc.
ex: Els corcons han rosegat tota la còmoda.
cast. gusano, gorgojo, carcoma
2 per extensió Polseta produïda a la fusta per l'acció destructora del corcó.
ex: Hi ha corcó per en terra.
cast. carcoma.
3 per analogia i metafòric. Persona molt treballadora, que no cessa de treballaro que és incansable en el treball.
ex: És un corcó; entra el primer i sempre ix l'últim de la fàbrica.
cast. hormiguita
4 figurat Persona insistent, porfidiosa.
ex: Ell, fent el corcó, no parava de dir-li coses lletges de la nóvia.
ETIM.: derivat de corc, podria ser preromà, relacionat potser amb el llat. corgus, nom d'un animal minúscul, o tal vegada format damunt corcoll (resultat d'un encreuament entre corc i l'aragonès gorgollo 'insecte coleòpter' –cast. gorgojo–) per canvi de sufix.

*taburó

[taβuɾó] tauró subst. m. Nom donat genèricament als peixos selaci selacis de la sèrie dels pleurotremats, del gènere Carcharodon, especialment als de grandària mitjana o grossa, de color gris blavós per l'esquena i blanc pel ventre, i de gran voracitat; per ext., nom d'altres peixos selacis semblants al gènere esmentat.
ex: Els *taburons més coneguts per ací són les tintoreres.
cast. tiburón
ETIM.: incerta, com ho és la del cast. tiburón; però segurament d'origen americà; és molt probable que vinga del tupí (idioma indígena de gran part de l'Amèrica meridional) uperú, amb t- aglutinada que correspon al pronom de 3a pers. en funció d'article  per conducte del portugués tubarâo, com raona Corominas DECast.
Desplaçat per *tiburó
Malnom d'Oliva