dilluns, 15 d’agost del 2011

estribanc

[astɾiβaŋk] subst. m. 1. Objecte voluminós i poc útil.
ex: Lleva eixe estribanc d'ahí enmig que molesta. 
2. Moble voluminós.
ex: S'ha comprat un nou butacó i és un estribanc que li ocupa mitja saleta...
ETIM.: incerta.
hipòtesi
Tal vegada de estri 'objecte de qualsevol mena destinat a un treball o ús determinat' i de banc en el sentit de moble gran i poc refinat'; estri,  del provençal o ant. fr. estre (=être), ‘esser’; tal vegada producte d'una regressió de estrument (forma arcaica i dialectal per instrument); banc: del germ. banks, mat. sign. Potser que fóra en un principi equivalent de 'banc de treball'.
L'únic esment documentat es estribancada, localisme d'Eivissa: 'Colp d'espardenya'. 
diàleg de l'informant 
Un objecte gran que sol ser pesat i ocupa molt de lloc és un "astribanc".
APM, RM, MCGM, PSM