divendres, 12 d’agost de 2011

això

[aʃɔ́] pron. dem. invariable que s'empra absolutament. Aqueixa cosa.
ex: Dóna'm això!
cast. esto, eso.
locucions més freqüents:
a. I això que: serveix per a introduir l'advertència d'un fet que hauria pogut impedir o dificultar el fet que és estat exposat abans, i serveix per expressar millor la importància d'aquest. 
ex: Al final se la va pegar, i això que li havia dit de no córrer.
b. En això: mentres tant, en aquest entremig.
ex: Ella en casa i en això ell al bar.
cast. en esto.
c. Per això: expressa causalitat.
ex: Ella ja ho sabia. Per això no la va experar.
cast. por esto.
d. Això és...: serveix per a introduir una ampliació o formulació més explícita del que s'ha dit abans.
ex: Vosté continue avant. Això és, pel camí més ample, no pel caminal.
cast. esto es, es decir.
e. Això és: equival a l'adverbi 'sí', amb un matís reiteratiu.
ex: –M'has dit que vindràs? 
      –Això és.
f. Això és!: serveix per a expressar dubte, escepticisme o desaprovació. Equival a 'Què va!' o indirectament a l'adverbi de negació.
ex: Això és! I vols que m'ho crega?
g. Això sí: serveix per introduir una fórmula adverbial explicativa de la proposició anterior.
ex: Clar que m'ho varen donar. Això sí, massa tard.
cast. eso sí.
h. Això sí!: serveix per a expressar desaprovació o negació.
ex: –Ho pague jo. 
      –Això sí!
cast. ¡Qué va! ¡Ni pensarlo!
i. Això m'has dit!: serveix per a expressar sorpresa; dit amb ironia, equival a Ja ho sabia.
ex: –…i no estaven casats! 
      –Això m'has dit!
cast. ¡No me digas!
j. Això!: té un valor expressiu semblant a això m'has dit!
ex: –El meló esvava podrit. 
      –Això!
cast. ¡No!
k. I això?: serveix per a sol·licitar una explicació o una explicitació de la informació donada per l'interlocutor.
ex: –No necessite els teus diners. 
     –I això?
cast. ¿Cómo? ¿Por què?
l. D'això res: serveix per a llevar-li importància a una acció o equival a l'adverbi no.
ex: –Te n'estic molt agraït. 
     –D'això res, home!
cast. no importa, es lo de menos, no.
m. Això és: expressa afirmació o aprovació completa.
ex: –I dius que Maria t'ho ha dit? 
     –Això és.
cast. eso es, eso mismo, sí señor
n. Això no: expressa desaprovació.
ex: Això no. No vages per eixe camí, que et veig vindre!
o. A més d'això: equival a ‘endemés’, 'a més', 'a més a més'.
ex: I a més d'això li regalaré el cotxe!
cast. además.
p. I això?: serveix per demanar la raó d'una cosa que no es comprén.
ex: I això? Què no t'ha agradat la paella?
q. Això era...: fórmula per iniciar la narració d'una rondalla o un acudit. També diuen «això era i no era...» o «això era una volta...».
Cal tindre en compte la dificultat que hi ha de portar a l'escrit estes locucions sense denotar-ne gràficament els graus de formalitat ni la força de la ironia o de la serietat donats per un ventall molt ric d'entonacions només interpretables en el context.
Var. form. i sinòn.: *xò, *assò
ETIM.: del llatí vg. ĭpsu-hŏc, equivalent al clàssic hŏc, amb la mateixa vàlua de demostratiu neutre.
MCGM, JC
La paraula "això" com expressió de sorpresa o incredulitat. Voldria saber si la forma tan peculiar que tenim de dir-la (amb una entonació molt marcada) en este context és peculiar d'Oliva o està més estesa. Ja m'enteneu:
- Si algú fa alguna cosa que no toca (t'has posat la camisola de l'inrevés, has tombat el got d'aigua...): "aaaaaixò!".
- Quan no t'acabes de creure alguna cosa que et diuen: "El tio Enrique s'ha mort? Això!".
JM

Cap comentari:

Publica un comentari