dijous, 7 de juliol del 2011

canyada

[kaɲá] subst. f. 1. Multitud de canyes. Vall estreta plantada de canyes.
2. Colp pegat amb una canya.
Ex.: Li va arrear una *canyà que el va tombar a terra.
cast. cañazo.
3. col·loquial Un pagament excessiu.
Ex.: No torne a eixe bar. M'han pegat una *canyà que m'han deixat tremolant!
4. nom de lloc: camí de les canyades [kamíleskaɲáes] (entre Oliva i la platja).
ETIM.: derivat per canya, del ll. canna més el sufix -ada que expressa conjunt. Els topònims Canyada solen correspndre al cast. Cañada amb el significat de ‘vall estreta’, ‘faixa de terreny on creixen canyes’ o a 'vía para los ganados' DRAE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada